#

ABIS

CIRCUITS CO., LTD

2006-njy ýylda döredilen ABIS Circuits Co., Ltd Şençzhenen şäherinde ýerleşýär, takmynan 1100 işçi we 50000 inedördül metr töweregi iki sany PCB ussahanasy bar.Önümlerimiz esasan Senagat gözegçiligi, telekommunikasiýa, awtoulag önümleri, lukmançylyk, sarp ediji, howpsuzlyk we başgalar ulgamynda ulanylýar.Iň oňat dolandyryş, ösen enjamlar we hünärmen işgärlerimiz beýleki bäsdeşler bilen has köp bazar paýyny gazanmak üçin göreşmek üçin açardyr. Müşderiniň kanagatlanmagy we goldawy biziň isleýän zadymyzdyr.Indi ISO9001, ISO14001, UL we ş.m. geçdik, Işgärlerimiziň yzygiderli zähmeti we içerki we daşary ýurtly müşderileriň yzygiderli goldawy bilen, 20-e çenli gatlak, Kör we jaýlanan Geňeş, ýokary takyklyk (Rogers), Çalt öwrümli we ýokary hilli derejeli müşderimize ýokary TG, Alu-esasly we çeýe tagtalar.Eventyl wakasy 2006 ABIS Elektronikasy Şençzhenen zawodynda esaslandyryldy we guruldy Şençzhenen zawody 2008-nji ýylda öndürildi we Amerika UL we ISO9001 2009 şahadatnamasyndan geçdi Şençzhenen zawody Kanada UL. Co., Ltd 2010-njy ýylda döredildi ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy sertifikatyny aldy 2012 Önümçilik enjamlary täzelendi we bir topar öňdebaryjy enjamlar Şwesiýadan, Fransiýadan, ABŞ-dan, Germaniýadan we beýleki ýurtlardan getirildi 2015 Maýa goýumymyz bar Jiangxi-de kömekçi potratçymyz, 5000 inedördül metr bilen 1200 işgäri ýok, zawodyň aýlyk önüm öndürijiligi 40,000m2 2016-a ýetdi Topar arassalandy we ähli işgärler möjek topary döretmek üçin ösüş okuwyna gatnaşdylar 2017 Expo Electronica 2017 / electronica India 2018 Expo Electronica 2018 / Electronica India 2019 Expo Electronica 2019 / Electronica India-a gatnaşyň

 • 1200+ 1200+

  Professional işgärler

 • 15 Years+ 15 ýyl +

  PCB & PCBA-a üns beriň

 • 99% 99%

  Wagtynda eltip bermek

About Us

Önümler

& Hyzmat #

PCB ýasamakdan, Komponentleri gözlemekden, PCB ýygnamakdan, PCB lehimlemekden, Burn-In we Jaýdan bir gezeklik hyzmat.

 • PCB FABRICATION PCB FABRIKASI .ASY

  PCB FABRIKASI .ASY

  PCB FABRICATION
 • PCB ASSEMBLY PCB ASSEMBLY

  PCB ASSEMBLY

  PCB ASSEMBLY
 • Component Sourcing Komponent gözleg

  ABIS doly açar we PCB Assambleýasynyň doly hyzmatlaryna ünsi jemleýär, bölekleýin ýa-da doly berlen bölekleri satyn almak bilen sargytlary dolandyrmaga ukyply.Taslamaňyzyň iň ýokary netijeliligini üpjün etmek üçin PCB Assambleýamyza laýyk gelmek üçin döredilen ýokary ulgamlaýyn we tertipli PCB böleklerini satyn alma tertibine eýerýäris.Şol bir wagtyň özünde, ABIS komponentleri gönüden-göni komponentleri asyl öndüriji we resmi agent bilen üpjün edýär.Digikey, Mouser, Future, Avnet we ş.m.ABIS hakyky wagtda “näme bolsa” ssenariý meýilnamasy bilen güýçli bir nokatly üpjünçilik zynjyryny ýerine ýetirýär.Bazara has çalt we has netijeli uýgunlaşmaga kömek edýäris - guramaňyz üçin täze mümkinçilikler döredýäris.Komponentleri saklamak (1) Komponentler ammara gelensoň, ammar dolandyryjysy inwentar ýazar we barlanar.Köp harytlar gönüden-göni ammaryň hünärli meýdanyna ýerleşdirilip bilner, ýöne "gözden geçirmek üçin" bellik edilmelidir.Soňra QC barlar we barlanda gözden geçirmek üçin ýüz tutarlar.Barlamagyň mazmuny şulary öz içine alýar: (1) Önümiň ady, modeliň spesifikasiýasy, öndüriji, öndürilen senesi ýa-da partiýa belgisi, ýaramlylyk möhleti, mukdary, gaplama ýagdaýy we kär şahadatnamalary we ş.m. yzyna gaýtarmak.)Ammaryň kwalifikasiýa meýdanyna ýerleşdirilmeli önümler "Garaşylýan gözleg" belliginden aýrylar;gözden geçiriş netijesi bilen "kwalifikasiýa" kabul edilende, düzgünlere laýyk gelmeýän belligi goýuň we laýyk däl önüme garaşyň.PCB Assambleýanyň mümkinçilikleri leeke we iki taraply SMT / PTH Hawa Iki tarapda-da uly bölekler, iki tarapda BGA Hawa Iň kiçi çipleriň ululygy 0201 Min BGA we Micro BGA meýdançasy we top sanlary 0.008 in. (0.2mm) meýdança, top sany 1000 Min-dan uly Öňdebaryjy bölekler 0,008 inç. (0,2 mm) Maksimum bölekleriň ululygy 2.2 inç. we kondensatorlar (küýzeler) rozetkalar Yzygiderli lehimleme Hawa Maks PCB ululygy 14,5 in. x 19.5 in. Im Çümdüriliş altyn 6. Çümdüriji galaýy 7.OSP PCB şekilli Islendik panellenen PCB 1.Tab ugrukdyrylan 2.Breakaway bellikleri 3.V-bally 4.Routed + V bal barlagy 1.X şöhleli derňew 2.Mikroskopdan 20X Rework 1.BGA aýyrmak we çalyşma stansiýasy 2.SMT IR gaýtadan işleýän stansiýa 3.Tru-deşik gaýtadan işleýän stansiýa Programma üpjünçiligi Programma üpjünçiliginiň faýllaryny, irmware + programma üpjünçiligini gurmak boýunça görkezmeleri Funksiýa synagy Synag görkezmeleri bilen birlikde zerur synag derejesi PCB faýly: PCB Altium / Gerber / Eagle faýllary (spesleri goşmak bilen) galyňlygy, mis galyňlygy, lehim maskasynyň reňki, gutarmak we ş.m.)

  Komponent gözleg

  Component Sourcing
 • Quick-Turn Service Çalt öwürmek hyzmaty

  Çalt öwrüm hyzmaty Çalt öwrüm PCB-ler prototip ýazmakda möhüm ähmiýete eýe, sebäbi soňky önümiňiziň nähili görünjekdigi we ýerine ýetirilişi barada çalt we takyk düşünje gerek bolsa, derrew ýerine ýetirilýär.Uly önümçilige maýa goýmazdan ozal önümiň netijeliligini kesgitlemekde çalt öwrülişik peýdaly bolýar.Wagtynda haýsydyr bir gowulaşma ýa-da üýtgeşme girizilip bilinjekdigi hem artykmaçlykdyr.Iki taraplaýyn prototip PCB üçin 24 sagat, 4-8 gatlak PCB prototipi üçin 48 sagat çalt öwrüm.Sitata üçin 1 sagat in engineener soragy üçin 2 sagat.2 sagadyň dowamynda arz-şikaýat.Tehniki goldaw üçin 7-24 sagat.Sargyt hyzmaty üçin 7-24 sagat.7-24 sagat önümçilik amallary.Gurşun wagty kategoriýasy S / T Gurşun wagty Standart gurşun wagty köpçülikleýin önümçilik goşa taraply 24 sagat 3-4 iş güni 8-15 iş güni 4 gatlak 48 sagat 3-5 iş güni 10-15 iş güni 6 gatlak 72 sagat 3-6 iş güni 10-15 iş günleri 8 gatlak 96 sagat 3-7 iş güni 14-18 iş güni 10 gatlak 120 sagat 3-8 iş güni 14-18 iş güni 12 gatlak 120 sagat 3-9 iş güni 20-26 iş güni 14 gatlak 144 sagat 3-10 iş güni 20 -26 iş güni 16-20 gatlak Aýratyn talaplara bagly 20+ gatlak Aýratyn talaplara bagly

  Çalt öwürmek hyzmaty

  Quick-Turn Service

GÖRNÜŞ

SÖ .GÜLER #

Önümlerimiz esasan Senagat gözegçiligi, telekommunikasiýa, awtoulag önümleri, lukmançylyk, sarp ediji, howpsuzlyk we başgalar ulgamynda ulanylýar.

 • CONSUMER ELECTRONICS
  CONSUMER ELECTRONICS
  MASLAHAT ELEKTRONIKASY

  Indi ISO9001, SGS we UL şahadatnamalaryny geçdik.Işgärlerimiziň yzygiderli zähmeti we içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň yzygiderli goldawy bilen, 20-e çenli gatlak, Kör we gömülen tagta, ýokary takyklyk (Rogers), High TG, Alu-base we çeýe tagtalary bilen müşderimize hödürläp bileris. çalt öwrüm we ýokary hilli dereje.

 • TELECOM ELECTRONICS
  TELECOM ELECTRONICS
  TELEKOM ELEKTRONIKASY

  Indi ISO9001, SGS we UL şahadatnamalaryny geçdik.Işgärlerimiziň yzygiderli zähmeti we içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň yzygiderli goldawy bilen, 20-e çenli gatlak, Kör we gömülen tagta, ýokary takyklyk (Rogers), High TG, Alu-base we çeýe tagtalary bilen müşderimize hödürläp bileris. çalt öwrüm we ýokary hilli dereje.

 • POWER & NEW ENERGY
  POWER & NEW ENERGY
  Güýç we täze energiýa

  Indi ISO9001, SGS we UL şahadatnamalaryny geçdik.Işgärlerimiziň yzygiderli zähmeti we içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň yzygiderli goldawy bilen, 20-e çenli gatlak, Kör we gömülen tagta, ýokary takyklyk (Rogers), High TG, Alu-base we çeýe tagtalary bilen müşderimize hödürläp bileris. çalt öwrüm we ýokary hilli dereje.

 • AUTOMOTIVE INDUSTRY
  AUTOMOTIVE INDUSTRY
  AWTOMOTIW SANATY

  Indi ISO9001, SGS we UL şahadatnamalaryny geçdik.Işgärlerimiziň yzygiderli zähmeti we içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň yzygiderli goldawy bilen, 20-e çenli gatlak, Kör we gömülen tagta, ýokary takyklyk (Rogers), High TG, Alu-base we çeýe tagtalary bilen müşderimize hödürläp bileris. çalt öwrüm we ýokary hilli dereje.

 • MEDICAL INDUSTRY
  MEDICAL INDUSTRY
  Lukmançylyk senagaty

  Indi ISO9001, SGS we UL şahadatnamalaryny geçdik.Işgärlerimiziň yzygiderli zähmeti we içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň yzygiderli goldawy bilen, 20-e çenli gatlak, Kör we gömülen tagta, ýokary takyklyk (Rogers), High TG, Alu-base we çeýe tagtalary bilen müşderimize hödürläp bileris. çalt öwrüm we ýokary hilli dereje.

 • INDUSTRY CONTROL
  INDUSTRY CONTROL
  SANATÇYLYK BOLANMASY

  Indi ISO9001, SGS we UL şahadatnamalaryny geçdik.Işgärlerimiziň yzygiderli zähmeti we içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň yzygiderli goldawy bilen, 20-e çenli gatlak, Kör we gömülen tagta, ýokary takyklyk (Rogers), High TG, Alu-base we çeýe tagtalary bilen müşderimize hödürläp bileris. çalt öwrüm we ýokary hilli dereje.

bazar üstünlikleri:
1.

Önümler esasan Europeewropa we ABŞ-a eksport edilýär;

2.

Müşderilerimiz 30-dan gowrak ýurtda ýaýrady;

3.

Önümler dürli pudaklarda giňden ulanylýar;

4.

15+ ýyl, 10000 + müşderiniň tehnologiýa täzelikleri üçin.

 • Our Advantage
  Üstünligimiz

  Gowy hil

  Wagtynda gowşurmak

  Bäsdeşlik bahasy

  24 sagat müşderi hyzmaty

 • Our Certification
  Şahadatnamamyz

  ISO9001

  ISO14001

  IATF16949

  RoHS, UL / cUL

 • Our Team
  Toparymyz

  120+ QA

  100+ inersener

  1200+ Professional işgärler

  15+ ýyllyk PCB we PCBA tejribesi

Iň soňky habarlar #

Mis materiallary bazary üçin ýetmezçilik we bahanyň ýokarlanmagy (aşakdaky suratdan görnüşi ýaly) PCB üpjün edijileriniň köpüsiniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary.Geljek aýlarda olaryň köpelmegine garaşylýar.

Welcome to ABIS Booth
22

Iýun

ABIS Booth-a hoş geldiňiz

NEPCON Taýland 2022-ä gatnaşýarys, Şençzhenen şäherinde ýerleşýän 2006-njy ýylda döredilen 4B35 ABIS Circuits Co.Önümlerimiz esasan Senagat gözegçiligi, telekommunikasiýa, awtoulag önümleri, lukmançylyk, sarp ediji, howpsuzlyk we başgalar ulgamynda ulanylýar.Iň oňat dolandyryş, ösen enjamlar we hünärmen işgärlerimiz beýleki bäsdeşler bilen has köp bazar paýyny gazanmak üçin göreşmek üçin açardyr. Müşderiniň kanagatlanmagy we goldawy biziň isleýän zadymyzdyr.Indi ISO9001, ISO14001, UL we ş.m. geçdik, Işgärlerimiziň yzygiderli zähmeti we içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň yzygiderli goldawy bilen, 20-e çenli gatlak üpjün edip bileris, kör we gömülen PCB Geňeşi, ýokary takyklyk (Rogers) , TGokary TG, Alu-esas we çeýe zynjyr tagtasy çalt öwrümli we ýokary hilli müşderi bilen.

Nepcon Thailand 2022
20

Maý

Nepcon Taýland 2022

NEPCON Taýland 2022-ä gatnaşarys, 4B35 stendimizi görmäge hoş geldiňiz, sanly tehnologiýalaryň çalt ösmegi we sarp edijileriň islegleri elektronika pudagy üçin mümkinçilikler açdy.Ösüş tolkunyna münmek we mümkinçiliklerden peýdalanmak üçin öndürijiler “NEPCON Taýland 2022” -iň üpjün etjek iň täze tehnologiýalary we birikmeleri bilen enjamlaşdyrylmalydyrlar.ASEAN-yň pudagyň 1-nji çäresinde 10 000-den gowrak elektron bölek öndürijileri 420-den gowrak markanyň iň soňky gurnama, ölçeg we synag tehnologiýalary bilen çäklendirilmedik önümçilik mümkinçiliklerini we girdejilerini nädip artdyryp boljakdygyny öwrenerler.Şeýle hem, täze pikirleri ele alyp, seminarlarda we aragatnaşyk çärelerinde elektronika zynjyrynyň ýolbaşçylary bilen garyşyp bilerler.“Sanly tolkuna münmek” mowzugynda NEPCON Taýland sizi iş ýeriňize çalt we üstünlikli alyp barar.

Rigid-flexible printed circuits boards
11

Maý

Ygtybarly çeýe çap edilen zynjyr tagtalary

"Gaty-flex" -iň göçme manysy çeýe we gaty tagtalaryň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Iki-bir zynjyryň örtülen deşiklerden biri-birine baglydygy görünýär.Güýçli flex zynjyrlary çäkli we üýtgeşik şekilli giňişliklere ýerleşdirilende has ýokary komponent dykyzlygyny üpjün edýär.Rigid-flex çap edilen zynjyr tagtalary, çeýe çeýe zynjyryna meňzeş epoksi deslapky baglanyşyk filmi bilen saýlanyp birleşdirilen köp çeýe içki gatlaklardan durýar.Rigid flex zynjyrlary 20 ýyldan gowrak wagt bäri harby we howa giňişliginde ulanylýar.Iň berk flex zynjyr tagtalarynda.

High Frequency PCB Board
03

Maý

Freokary ýygylykly PCB tagtasy

2006-njy ýylda döredilen ABIS Circuits Co., Ltd Şençzhenen şäherinde ýerleşýär, takmynan 1100 işçi we 50000 inedördül metr töweregi iki sany PCB ussahanasy bar.Önümlerimiz esasan Senagat gözegçiligi, telekommunikasiýa, awtoulag önümleri, lukmançylyk, sarp ediji, howpsuzlyk we başgalar ulgamynda ulanylýar.Kämil dolandyryş, ösen enjamlar we hünärmen işgärlerimiz beýleki bäsdeşler bilen has köp bazar paýyny gazanmak üçin göreşmek üçin açardyr.Müşderiniň kanagatlanmagy we goldawy biziň isleýän zadymyz.Indi ISO9001, ISO14001, UL we ş.m. geçdik, Işgärlerimiziň yzygiderli zähmeti we içerki we daşary ýurtly müşderileriň yzygiderli goldawy bilen, 20-e çenli gatlak, Kör we jaýlanan Geňeş, ýokary takyklyk (Rogers), Çalt öwrümli we ýokary hilli derejeli müşderimize ýokary TG, Alu-esasly we çeýe tagtalar.

Labor's Day Holiday
28

Apr

Zähmet güni dynç alyşy

1-nji maýdan 3-nji maý aralygynda, Zähmet güni gutly

Awtorlyk hukugy © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTDAllhli hukuklar goralandyr. Kuwwat

IPv6 ulgamy goldaýar

ýokarky

Habar goý

Habar goý

  Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, şu ýere habar goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.

 • #
 • #
 • #
 • #
  Suraty täzeläň