other

PCB önümçiliginde elektroplating deşik doldurmak prosesine täsir edýän birnäçe esasy faktor

  • 2022-05-16 18:32:32
Global elektroplating PCB senagatynyň önüm bahasy, elektron komponentler pudagynyň umumy önüm bahasynda çalt ösdi.Elektron komponentleri bölmek pudagynda iň uly paýy bolan we özboluşly orny eýeleýän pudak.Elektroplating PCB-iň ýyllyk önüm bahasy 60 milliard ABŞ dollary.Elektron önümleriň göwrümi barha ýuka we gysga bolýar we wialary kör körlere göni ýerleşdirmek ýokary dykyzlykly baglanyşygy almak üçin dizaýn usulydyr.Gowy deşik etmek üçin, ilki bilen deşik düýbüniň tekizligi gowy edilmeli.Adaty tekiz deşik ýasamagyň birnäçe usuly bar we elektroplating deşik doldurmak prosesi wekilçilikli.

Goşmaça prosesi ösdürmegiň zerurlygyny azaltmak bilen birlikde, elektroplatirleme we deşik doldurmak prosesi häzirki ygtybarly enjamlar bilen hem laýyk gelýär, bu bolsa ygtybarlylygy üpjün etmek üçin amatly.

Elektroplating deşik doldurmagyň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

(1) Stacked we Via.on.Pad dizaýn etmek peýdalydyr ( HDI aýlaw tagtasy );

(2) Elektrik öndürijiligini we kömegi gowulandyrmak ýokary ýygylykly dizaýn ;

(3) heatylylygy ýaýratmaga kömek edýär;

(4) Wilka deşigi we elektrik baglanyşygy bir ädimde tamamlanýar;

(5) Kör deşikler, geçiriji ýelimden has ygtybarly we has gowy geçirijiligi bolan elektroplirlenen mis bilen doldurylýar.Fiziki täsir parametrleri

Öwrenilmeli fiziki parametrler: anodyň görnüşi, katod-anod aralygy, häzirki dykyzlygy, agitasiýa, temperatura, düzediji we tolkun formasy we ş.m.

(1) Anod görnüşi.Anod görnüşleri barada aýdylanda, ol ereýän anodlardan we eräp bilmeýän anodlardan başga zat däl.Erän anodlar, adatça, anod süýümini öndürmek, örtük erginini hapalamak we örtük ergininiň işleýşine täsir etmek üçin fosforly mis toplardyr.Eräp bolmaýan anodlar, inert anodlar diýlip hem atlandyrylýar, köplenç tantal we sirkoniumyň garyşyk oksidleri bilen örtülen titandan ýasalan meshden durýar.Eremedik anod, oňat durnuklylyk, anod hyzmaty ýok, impuls ýa-da DC elektroplatasiýa üçin amatly anod palçygy ýok;garamazdan, goşundylaryň sarp edilişi köp.

(2) Katod bilen anodyň arasyndaky aralyk.Dolduryş prosesi arkaly elektroplatirlemekde katod bilen anodyň arasyndaky aralyk dizaýny gaty möhümdir we dürli enjamlaryň dizaýny hem başga.Şeýle-de bolsa, nähili dizaýn edilendigine garamazdan, Faranyň ilkinji kanunyny bozmaly däldigini bellemelidiris.

(3) Garyşdyrmak.Mehaniki titremek, elektrik titremesi, gaz titremesi, howany garyşdyrmak, Eduktor we ş.m. ýaly garyşmagyň köp görnüşi bar.

Elektroplatirlemek we doldurmak üçin, adatça mis silindriniň konfigurasiýasy esasynda reaktiw dizaýny köpeltmek makul bilner.Şeýle-de bolsa, aşaky uçar bolsun ýa-da gapdal reaktiw bolsun, reaktiw turbany we silindrdäki howany herekete getiriji turbany nädip tertipleşdirmeli;sagatda uçuş akymy näme?reaktiw turba bilen katodyň arasyndaky aralyk näçe?gapdal reaktiw ulanylsa, reaktiw anod Öňde ýa-da yzda;aşaky uçar ulanylsa, deňsiz garyşmagyna sebäp bolarmy we örtük ergini gowşak garyşdyrylar;Köp synag etmek.

Mundan başga-da, iň amatly ýol, akymy gözegçilik etmek maksadyna ýetmek üçin her bir reaktiw turbany akym ölçeýjisine birikdirmekdir.Uçaryň uly akymy sebäpli ergin ýylylyga ýykgyn edýär, şonuň üçin temperatura gözegçilik etmek hem möhümdir.

(4) Häzirki dykyzlyk we temperatura.Pes tok dykyzlygy we pes temperatura, deşige ýeterlik Cu2 we ýagtylandyryjy üpjün etmek bilen, misiň çökdüriliş tizligini peseldip biler.Bu şertlerde deşik doldurmak ukyby ýokarlanýar, ýöne örtügiň netijeliligi hem peselýär.

(5) Düzediji.Düzediji elektroplatasiýa prosesinde möhüm baglanyşykdyr.Häzirki wagtda elektroplatirlemek we doldurmak boýunça gözlegler esasan doly tagtadaky elektroplatasiýa bilen çäklenýär.Elektroplatirlemek we doldurmak nagşy göz öňünde tutulsa, katod meýdany gaty kiçi bolar.Bu wagt düzedijiniň çykyş takyklygy üçin ýokary talaplar öňe sürülýär.

Düzedijiniň çykyş takyklygyny saýlamak önümiň çyzygyna we deşik arkaly ululygyna görä kesgitlenmeli.Çyzyklar näçe inçe we deşikler näçe kiçi bolsa, düzedijiniň takyklyk talaplary şonça ýokary bolmaly.Adatça, çykyş takyklygy 5% -iň içinde düzediji saýlamak maslahat berilýär.Örän takyk düzediji saýlamak, enjamlara goýulýan maýa goýumlaryny artdyrar.Düzedijiniň çykyş kabelini sim bilen alanyňyzda, ilki bilen düzedijini mümkin boldugyça örtük tankynyň gyrasyna goýuň, bu çykyş kabeliniň uzynlygyny azaldyp we impuls tokynyň ýokarlanmagyny azaldyp biler.Düzediş çykaryjy kabel spesifikasiýasynyň saýlanylmagy, çykýan kabeliň iň ýokary çykýan tokyň 80% -inde 0.6V aralygyndaky naprýa .eniýe naprýa dropeniýesine laýyk gelmelidir.Adatça, zerur kabel kesiş meýdany häzirki göterijilik ukybyna görä 2,5A / mm hasaplanýar :.Kabeliň kesiş meýdany gaty az bolsa, kabeliň uzynlygy gaty uzyn ýa-da çyzygyň naprýa dropeniýesiniň peselmegi gaty uly bolsa, geçiriji tok önümçilik üçin zerur bolan häzirki gymmata ýetip bilmez.

Tankyň ini 1,6 m-den uly bolan örtükli tank üçin, ikitaraplaýyn güýç bilen iýmitlendiriş usuly göz öňünde tutulmaly we ikitaraplaýyn kabelleriň uzynlygy deň bolmaly.Şeýlelik bilen, ikitaraplaýyn tok ýalňyşlygy belli bir çäkde gözegçilik edilip bilner.Bölümiň iki gapdalyndaky tok aýratyn sazlanyp bilner ýaly, örtük tankynyň her çybygynyň iki tarapyna düzediji birikdirilmelidir.

(6) Tolkun formasy.Häzirki wagtda tolkun formasy nukdaýnazaryndan elektroplatirlemegiň we doldurmagyň iki görnüşi bar: impuls elektroplating we DC elektroplating.Elektroplatirlemegiň we deşik doldurmagyň bu iki usuly öwrenildi.Adaty düzediji DC elektroplatirlemek we deşik doldurmak üçin ulanylýar, işlemek aňsat, ýöne tabak has galyň bolsa, edip boljak zat ýok.PPR düzediji impuls elektroplatirlemek we deşik doldurmak üçin ulanylýar, köp iş ädimleri bar, ýöne has galyň işleýiş tagtalary üçin güýçli gaýtadan işlemek ukyby bar.Substratyň täsiri

Substratyň elektroplatirleme we deşik doldurmagyna edýän täsirini äsgermezlik edip bolmaz.Adatça, dielektrik gatlak materialy, deşik görnüşi, aspekt gatnaşygy we himiki mis örtük ýaly faktorlar bar.

(1) Dielektrik gatlak materialy.Dielektrik gatlagynyň materialy deşik doldurmaga täsir edýär.Aýna däl armaturalar aýna süýümli armaturlara garanyňda deşikleri doldurmak has aňsat.Çukurdaky aýna süýümli süýümleriň himiki mislere zyýanly täsirini bellemelidiris.Bu ýagdaýda deşik doldurmagyň kynlygy, deşik doldurmagyň däl-de, elektroliz örtükli tohum gatlagynyň ýelmeşmegini gowulandyrmakdyr.

Aslynda, aýna süýümli demir substratlardaky elektroplatirleme we doldurma deşikleri hakyky önümçilikde ulanyldy.

(2) Aspekt gatnaşygy.Häzirki wagtda dürli şekilli we ululykdaky deşikler üçin deşik doldurmak tehnologiýasy öndürijiler we işläp düzüjiler tarapyndan ýokary baha berilýär.Deşik doldurmak ukyby, deşik galyňlygynyň diametr derejesine gaty täsir edýär.Deňeşdirilende, DC ulgamlary has täjirçilik taýdan ulanylýar.Önümçilikde deşigiň ululygy has dar bolar, umuman diametri 80 pm120Bm, deşik çuňlugy 40Bm ~ 8OBm, galyňlygy-diametri 1: 1-den geçmez.

(3) Elektroless mis örtük gatlagy.Elektroless mis örtük gatlagynyň galyňlygy we birmeňzeşligi we elektroliz mis örtükden soň durýan wagty, deşik doldurmagyň işine täsir edýär.Elektroliz mis gaty inçe ýa-da galyňlygy deň däl, deşik doldurmak täsiri pes.Adatça, himiki misiň galyňlygy> agşam 0,3 bolanda deşikleri doldurmak maslahat berilýär.Mundan başga-da, himiki misiň okislenmegi deşik doldurmak täsirine hem ýaramaz täsir edýär.

Awtorlyk hukugy © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTDAllhli hukuklar goralandyr. Kuwwat

IPv6 ulgamy goldaýar

ýokarky

Habar goý

Habar goý

    Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, şu ýere habar goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.

  • #
  • #
  • #
  • #
    Suraty täzeläň